RODO

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.

W związku z obowiązującym od dnia 25.05.2018 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest:
Trisoft Systemy Informatyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, ul. Sosnowa 6/3, wpisana do KRS pod numerem 0000006680, nr telefonu 914624009, e-mail biuro(at)trisoft.com.pl.

1. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:
a. wykonania dostawy towarów i usług, zgodnie z otrzymanym zamówieniem, oraz w związku z zamiarem zawarcia umowy na świadczenie usług informatycznych oraz wykonywaniem tej umowy (art. 6 pkt.1b RODO).
b. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 pkt.1c RODO)
c. wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią oraz związaną z tym obsługą prawną (art. 6 pkt.1f RODO)

2. Administrator zobowiązuje się przetwarzać Państwa dane zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego w tym Rozporządzenia RODO oraz oświadcza, że stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi Rozporządzenia RODO.

3. Przetwarzaniu będą podlegały następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres, numer identyfikacji podatkowej.

4. Państwa dane przetwarzane będą w formie elektronicznej oraz w formie papierowej

5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do dnia wygaśnięcia potencjalnych roszczeń wynikających z umowy oraz do czasu przedawnienia zobowiązań podatkowych.

6. Państwa dane osobowe możemy udostępniać organom administracji państwowej w związku z realizacją obowiązków fiskalnych, w tym pliki jpk.

7. Dostęp do danych mogą mieć osoby współpracujące z administratorem, którym administrator powierzy wykonanie na Państwa rzecz, usług związanych z realizacją umowy lub wykonania Państwa zamówienia.

8. Przekazanie przez Państwo danych jest dobrowolne jednakże jest wymagane do zrealizowania Państwa zamówienia, oraz do zawarcia i realizacji umowy na świadczenie usług informatycznych.

9. Przysługuje Państwu prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania oraz usunięcia, jeżeli nie zachodzą okoliczności o których mowa w art.6 pkt.1b RODO

10. Jeżeli uznacie Państwo, że przetwarzamy wasze dane niezgodnie z prawem, przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2

Administrator Danych Osobowych
Trisoft Systemy Informatyczne Sp. z o.o.

Masz pytania?

Zadzwoń lub napisz!

91 462 40 09

biuro@trisoft.com.pl