RODO

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.

W związku z obowiązującym od dnia 25.05.2018 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest:
Trisoft Systemy Informatyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, ul. Sosnowa 6/3, wpisana do KRS pod numerem 0000006680, nr telefonu 914624009, e-mail biuro(at)trisoft.com.pl.

1. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:
a. wykonania dostawy towarów i usług, zgodnie z otrzymanym zamówieniem, oraz w związku z zamiarem zawarcia umowy na świadczenie usług informatycznych oraz wykonywaniem tej umowy (art. 6 pkt.1b RODO).
b. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 pkt.1c RODO)
c. wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią oraz związaną z tym obsługą prawną (art. 6 pkt.1f RODO)

2. Administrator zobowiązuje się przetwarzać Państwa dane zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego w tym Rozporządzenia RODO oraz oświadcza, że stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi Rozporządzenia RODO.

3. Przetwarzaniu będą podlegały następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres, numer identyfikacji podatkowej.

4. Państwa dane przetwarzane będą w formie elektronicznej oraz w formie papierowej

5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do dnia wygaśnięcia potencjalnych roszczeń wynikających z umowy oraz do czasu przedawnienia zobowiązań podatkowych.

6. Państwa dane osobowe możemy udostępniać organom administracji państwowej w związku z realizacją obowiązków fiskalnych, w tym pliki jpk.

7. Dostęp do danych mogą mieć osoby współpracujące z administratorem, którym administrator powierzy wykonanie na Państwa rzecz, usług związanych z realizacją umowy lub wykonania Państwa zamówienia.

8. Przekazanie przez Państwo danych jest dobrowolne jednakże jest wymagane do zrealizowania Państwa zamówienia, oraz do zawarcia i realizacji umowy na świadczenie usług informatycznych.

9. Przysługuje Państwu prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania oraz usunięcia, jeżeli nie zachodzą okoliczności o których mowa w art.6 pkt.1b RODO

10. Jeżeli uznacie Państwo, że przetwarzamy wasze dane niezgodnie z prawem, przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2

Administrator Danych Osobowych
Trisoft Systemy Informatyczne Sp. z o.o.

Kontakt

SZCZECIN - Centrala
TriSoft Systemy Informatyczne Sp. z o.o.
ul. Sosnowa 6/3
71-468 Szczecin
tel. +48 91 462 40 09
mail: biuro (at) trisoft.com.pl
TRÓJMIASTO
TriSoft Systemy Informatyczne Sp. z o.o.
Tomasz Urban
Gdańsk / Gdynia /Sopot
tel. +48 514 503 505
mail: t.urban (at) trisoft.com.pl
KRAKÓW
Tes s.c.
M.Kosiorowski, P.Kuczara, R.Tekieli
Kraków
tel. +48 12 640 92 50
mail: biuro (at) tes.krakow.pl


Nasze biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00

TRISOFT Systemy Informatyczne Sp. z o.o.
Sosnowa 6/3 71-468 Szczecin zachodniopomorskie Polska
+48 91 462 40 09 +48 91 431 90 16 biuro(at)trisoft.com.pl